TID Tüzük

 TÜRK İSTATİSTİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Ad

Madde 1 – Derneğin adı ”Türk İstatistik Derneği”dir.

Merkezi Ankara’da bulunan ”İstatistik Derneği”nin kurulmasına izin verilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 24/9/1990 tarihli ve 245707 sayılı yazısı üzerine, Dernekler Kanunu’na göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/10/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

“İstatistik Derneği” adının başına  Bakanlar Kurulu’nun 06/12/1992 tarih ve 92/3875 sayılı kararı ile “Türk” sözcüğü eklenerek “ Türk İstatistik Derneği” adını almıştır.

Merkez

Madde 2 – Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Ayrıca Yurt çapında bir çok ilde temsilcilikler açabilir.

Amaç

Madde 3 – Derneğin Amaçları:

a)      İstatistik ve olasılık disiplinlerinin gelişmesini, ilerlemesini ve yurt içinde yaygınlaşmasını sağlamak,

b)      Ülkemizde ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda istatistik ve olasılık disiplinlerinin ve istatistikçilerin katkısını artırmaya çalışmak,

c)      Orta ve yüksek öğretimde İstatistik ve olasılık eğitiminin çekiciliğini, etkinliğini, düzeyini ve verimini artırıcı girişimlerde bulunmak,

d)      İstatistik ve olasılıkla uğraşanlar arasında mesleki dayanışmayı sağlamak,

e)      Benzer amaçlarla kurulmuş olan dernek ve istatistik derleyen ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu örgütlere katılmak.

f)       Ülkede istatistik ve olasılık çalışmalarını değerlendirecek bir kamuoyu oluşmasına çalışmak

g)      İstatistik ve olasılık alanındaki araştırmaları özendirmek,

h)      Uygulama alanında bir birlik yaratmak

i) İstatistik alanındaki gelişmeleri yakından izlemek için uluslararası beraberlik veya işbirliği yapılması amacıyla, 5253 sayılı    Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, gerektiğinde yurt dışında faaliyet göstermek,

j)       İstatistikçiler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, meslek sorunlarının çözülmesi ve mesleki gelişmenin sağlanması için bilimsel araştırma ve yayın çalışması yapmak, haklarını yurt çıkarları doğrultusunda savunmaktır. Türk İstatistiğinin dünya istatistiği ile etkileşiminin en üst hedeflere ulaşması temel bir stratejidir. 

Çalışma Biçimi ve Konuları

Madde 4 – Dernek bu amaçları, bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, yarışmalar düzenleyerek, sergiler ve kitaplıklar açarak; veri bankaları ve ağ sistemleri kurarak; kitap, dergi ve bültenler yayınlayarak gerçekleştirmeye çalışır.

Kurucular

Madde 5 – Derneğin kurucuları şunlardır;

Unvanı, Adı Soyadı Mesleği Adresi Uyruğu
Prof. Dr. Fikri AKDENİZ Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Çukurova Üniversitesi Çamlıtepe Lojmanları No: 164 ADANA T.C.
Prof. Dr. Mustafa AKGÜL Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilkent Üniversitesi Lojmanları No: 4/B Bilkent/ANKARA T.C.
Prof. Dr. Merih CELASUN Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dostlar Sitesi C Blok 61 Balgat/ANKARA T.C.
Prof. Dr. Haluk CİLLOV İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Mühürdar Cad. No: 83 Kadıköy/İSTANBUL T.C.
Prof. Dr. Uluğ ÇAPAR Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilkent Üniversitesi Lojmanları No: 27/5 Bilkent/ANKARA T.C.
Prof. Dr. Orhan GÜVENEN Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Turan Emeksiz Sokak, Park Apt. No: 3/24 Gaziosanpaşa/ANKARA T.C.
Prof. Dr. Cevdet KOÇAK İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Fener Yolu Tevfik Paşa Sok Funda Apt. No:3/4 Kadıköy/İSTANBUL T.C.
Prof. Dr. Ceyhan İNAL Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Oran Atatürk Sitesi, Çamlık Apt. E Blok Daire:2 Oran/ANKARA T.C.
Prof. Dr. Tosun TERZİOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kennedy Caddesi No: 145/4 Kavaklıdere/ANKARA T.C.
Prof. Dr. Yalçın TUNCER Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Çankaya Sitesi Sedat Simavi Sokak No: 23/11 Çankaya/ANKARA T.C.

Üyelik

Madde 6 – Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asli Üyelik

Madde 7 – Asli üyelik şartları, üyeliğe mani durumlar ve üyeliğe kabul şekli aşağıya çıkartılmıştır.

a)    Asli üyelerin derneğe giriş şartları şunlardır:

1      Türk vatandaşı olmak

2      Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak

3      İstatistik ve olasılık dalında yüksek öğrenim görmüş olmak veya fen, mühendislik, beşeri, idari ve sosyal bilimler dallarında en az lisans derecesine sahip olup, istatistiği meslek gereği kullanıyor olmak,

4      Derneğin istek fişini doldurup imzalayarak vermektir. (Bu fişi imzalayıp verenler derneğin tüzük hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.)

b) Üyeliğin kesinleşmesi yönetim kurulunca yapılacak inceleme sonunda alınacak kabul kararına bağlıdır. Yazılı olarak yapılan başvuru derneğe ulaştığı tarihten itibaren en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir..

c)    Affa uğramış olsalar bile şu kimseler asli üye olamaz:

1      Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hısızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

2      Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının 1. bab’ında yazılı suçlardan ve bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar.

3      Türk Ceza Kanunu’nun 312 maddesinin 2. fıkrasında yazılı,halkı sınıf, ırk dil, mezhep veya bölge farklılığı gözetilerek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarıyla aynı kanunun 316., 317. ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar,

4      Türk Ceza Kanunu’nun 536. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralarında yazılı fiillerle aynı kanunun 537. maddesinin 1., 2., 3., 4. ve 5. fıkralarında yazılı fiillerden siyasi ve ideolojik amaçlarla mahkum olanlar.

Fahri Üyelik

Madde 8 – Fahri üyeler 7. maddenin  (c) fıkrası kapsamı dışında kalan kişilerden, derneğe maddi, manevi yardımda bulunan ve dernek amaçları doğrultusunda çaba gösterenler arasından Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kabulü ile seçilirler.

Aidat

Madde 9 Üye aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir  Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Üyelik Hakkı

Madde 10 – Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Üyeler eşit haklara sahiptirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Genel kurullara katılma hakkı olan her üyenin bir oy hakkı vardır, bunu bizzat kullanırlar.

Üyeliğin sona Ermesi

Madde 11 – Dernek üyeliği, üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma nedeniyle sona erer.

a) Üyelikten Çıkma: Her üye dernekten istifa hakkına sahiptir. Bu hak, Dernek Yönetim Kurulu’na yazıyla başvurmakla kullanılır.

İstifa eden üyeler, istifaları tarihine kadar olan süreye ait aidatlarını ödemekle yükümlüdürler.

Bu suretle istifa edenlerden Derneğe tekrar üye olmak isteyenler çıktıkları tarihten itibaren geçen süreye ait birikmiş aidatlarını toptan ve peşin ödemeleri şartıyla, eski üyelik numarasıyla kabul edilebilirler. 

b) Üyelikten Çıkarılma: Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde yazılı nedenlerle üyelik niteliklerini kaybettikleri belgelerle sabit olanların veya sebepsiz ve mazeretsiz olarak iki yıllık aidatlarını, yazılı ihtara rağmen ödemeyenlerin üyelik sıfatları ilgili Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, varsa derneğe ait bilgi ve belgeleri derneğe geri vermekle yükümlüdür. Peşin vermiş olduğu aidat üzerinde bir hak iddia edemez.

Derneğin Organları

Madde 12 – Deneğin üç organı vardır:

a)    Genel Kurul,

b)    Yönetim Kurulu,

c)    Denetleme Kurulu 

Genel Kurulun Teşekkülü, Görev ve Yetkileri

Madde 13 – Genel Kurul, derneğin asli üyelerinden kurulur ve aşağıda yazı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

a)    Organların seçimi,

b)    Dernek tüzüğünde değişiklik yapılması,

c)    Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşülüp, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması,

f)     Derneğin feshi,

g)    Mevzuatla veya tüzük hükümleriyle Genel Kurulca yapılması öngörülmüş olan görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 14 – Genel Kurul olağan ve olağanüstü biçimlerde toplanır. 

a)  Olağan Genel Kurul iki yılda bir, merkezin bulunduğu yerde Eylül ayı içinde toplanır. 

b)    Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördükleri hallerde yahut Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine toplanır. Yönetim kurulunca bir ay içinde çağırma yapılmadığı takdirde gerekli mevzuat hükümleri uygulanır.

Toplantıya Çağırma Yöntemi

Madde 15 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede, ilan edilmek veya yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı (yeterli çoğunluk sağlanamaması dışında) başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uyun olarak üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 16 – Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek denetleme ve yönetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Yöntemi

Madde 17 –Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılabilecek üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanmış listedeki adlarının hizasını imzalayarak toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluk sağlandığında, Genel Kurul toplantısı, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan ve yeteri kadar yazman seçilir.

Genel kurul kararları toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliklerinde 2/3 çoğunluk sağlanması şarttır.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar

Madde 18 – Genel Kurulda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Seçim Yöntemi

Madde 19 –Genel kurulda seçimler, aşağıdaki ilkelere tabidir.

a)    Yönetim ve Denetleme kurulları ayrı ayrı ve iki yıl için seçilir.

b)    Genel Kurulda aksine bir karar alınmamışsa Yönetim ve Denetleme kurulları seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır.

Yönetim ve Denetleme kurullarının seçimleri gizli oylama ile yapılması halinde  zarfların atılması için, toplantı salonunda, Genel Kurul Başkanlık Divanınca mühürlenmiş oy sandığı bulundurulur. Oylar Kurul Başkanlık Divanınca mühürlenmiş, aynı nitelikteki zarflara konulup kapatıldıktan sonra oy sandığına atılması suretiyle kullanılır. Kurul Başkanlık Divanında mühürlü oy liste,  pusula ve zarflarından başkaları geçerli değildir. Oy sahipleri oylarını gizli verirler, bunların tasnifleri açık yapılır. Oy tasnifi ile görevli olanlar sandıklardan çıkan liste veya pusulalardaki adlara verilmiş olan oy sayısını, pusula veya listelerden geçerli olmayanlarını da göstererek bir tutanakla saptarlar.

Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluna gidilir ve tutanakta bunun sonucu da gösterilir. Adaylardan isteyenler Genel Kurul Başkanının izniyle kendilerini Genel Kurula tanıtabilirler.

c)    Başkan, Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli veya açık oyla seçilir. 

Genel Kurul Kararlarının ve Seçim Sonuçlarının İlanı ve Bildirimi

Madde 20 – Genel Kurul toplantı tutanağı başkanlık divanınca imzalanarak kararlara esas ekler, tutanak ve puan listeleri ile birlikte seçilen yönetim kuruluna verilir.

Genel Kurulca alınan kararlar, dernek merkezinin salonunda ilan tahtasına asılmak,veya elektronik ya da basılı olarak yayınlamak suretiyle üyelere ve herkese duyurulur.

Seçimleri izleyen otuz gün içinde, genel kurul tutanağı ve ekleri ile (Yönetim ve Denetleme kurullarının asli ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve uyrukları gibi bilgileri içeren) Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu doldurularak, Başkan tarafından imzalandıktan sonra merkezin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 21 – Başkan yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, Dernek Kanunu ve bu tüzük ilkelerinin tanıdığı yetkileri kullanır.

Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, dernek adına konuşmalar yapar, derneğin bütün işlerini, çalışmaları düzenler. Yönetim kurulunca alınan karları yerine getirir.

Acele ve önemli işler nedeniyle Başkan, yönetim kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

Başkan dernek adına olan yazışmaları imzalar.

Başkanın, ölüm ve diğer herhangi bir sebeple sürekli olarak görevinden ayrılması halinde Yönetim Kurulu, ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere kendi üyeleri arasından birini gizli oyla (başkan vekili) olarak seçer.

Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Madde 22 – Yönetim Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a)    Kuruluş: Yönetim Kurulu, Genel kurulca seçilen on sekiz üyeden oluşur, bunlardan en çok oy alan dokuzu asıl, geri kalan dokuzu yedek üyedir.

Ölüm, istifa, mazeret ve diğer zorunluluklarla meydana gelen asli üyeliklerdeki boşluklar, aldıkları oy çokluğu sırasına göre, başkan tarafından yedek üyelerle doldurulur.

Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir olmak üzere, aralarında kararlaştıracakları günde, asli üye tam sayısının yarısından bir fazlası bulunmak suretiyle toplanır.

Kararlar çoğunlukla alınır, ancak bu çoğunluk kurul üyeleri tam sayısının yarısından aşağı olamaz. Mazeretsiz ve taahhütlü yazılı çağrıya rağmen iki toplantıya katılmayanlar yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. 

b)    Görev ve Yetkileri:

1      Derneği temsil eder, bu yetkisini tüzüğün 21. maddesi uyarınca başkan aracılığı ile kullanır.

2      Kendi dönemine ait çalışma raporu ile gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

3      Genel Kurulca verilen kararları uygular.

4      Derneğe üye olma istekleri hakkında karar verir.

5      Aidatın ve derneğe ait başka gelirlerin vaktinde tahsiline ve gelir kaynaklarının geliştirilmesine çalışır.

6      Genel Kurul ve yönetim kurulu kararlarının ilgili karar defterine düzenli olarak kaydını sağlar.

7      Giderleri ve harcamaları genel kurulca onaylanan bütçeye göre yürütür. Gerektiğinde bölüm ve maddeler arasında aktarmalar yapar.

8      Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak en az üç kişiden az olmamak üzere özel komisyonlar kurar, gerektiğinde tekbir kişiyi bile görevlendirebilir.

9      Genel hükümlerde, kanun ve tüzükte öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulu

Madde 23  – Denetleme Kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a)    Kuruluş:  Genel Kurulca; bu kurulda bulunmak hakkına sahip üyeler arasından üçü asıl ve üçü yedek olmak üzere seçilecek altı üye, denetim kurulunu teşkil eder. Kurul asıl üyelerin seçimlerinden itibaren beş gün içinde  aralarından birini gizli oyla başkan seçer. Denetleme kurulu altı ayda bir toplantılarını dernek merkezinde yapar. Kurul toplantılarına iki defa mazeretsiz olarak ve kurul başkanlığınca başkan yoluyla yapılan taahhütlü ve yazılı çağrıya rağmen gelmeyen üye görevinden çekilmiş sayılır.

b)    Göre ve Yetkiler:

1      Dernek hesaplarını her zaman denetleyebilir. Kanunlar ve tüzük hükümlerine aykırı gördüğü işlemlerin durdurulması için başkana yazılı olarak başvurabilir.

2      Yönetim kurulunca alınacak karar uyarınca gereken denetimi yapmakla yükümlüdür.

3      Denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Hesapların Kapatılması

Madde 24 – Olağan genel kurul toplantılarından on beş gün önceden hesaplar kapatılır ve bankalardan para çekilmez.

Genel kurul toplantılarına kadar olan süre içinde, dernek kasasında ödenmesi zorunlu giderleri ve Genel Kurul harcamalarını karşılayacak yeterli ihtiyat ve tedbir akçesi nakit TL olarak bulundurulabilir. Bu paradan yapılan harcamaların mahsubu yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından yapılır.

Oy Verme Yöntemi

Madde 25 – Kanunda, tüzükte yahut toplantıda alınan kararla gizli yapılması öngörülen haller dışında, oylar el kaldırılarak belirtilir.

Tutulacak Defterler

Madde 26 – Dernekçe İşletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler tutulur.

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Defter tutma Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen  diğer usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Gelir Kaynakları

Madde 27 – Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

1-   Üyelerin verecekleri aidat ve yapacakları bağışlarla, teberrular.

2-   Derneğe yapılan her çeşit bağış, kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları yardımlar.

3-   Dernekçe bastırılacak kitap, dergi,  yayın ve dokümantasyonlardan elde edilecek gelirler.

4-   Düzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlarda alınacak kotizasyonlar.

5-  Borçlanma: Dernek, faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla, bankalardan, üyelerinden ve diğer özel ve tüzel kişilerden yönetim kurulu kararıyla borç alabilir.  Ancak alınacak borç bir önceki yıla ait toplam gelirini geçemez.

Bütçe ve Mali Bilanço

Madde 28 –  Dernek yıllık gelir ve giderlerini gösterir mali bilançoları, genel kurulun toplanma ayları itibariyle, hesap işlerine bakan yönetim kurulu üyesi tarafından hazırlanarak  kurula verilir.

Temsilciliklerin Oluşturulması

Madde 29– Türk İstatistik Derneği gerekli görülen yerlerde yönetim kurulu kararıyla temsilcilikler açabilir.

Temsilcilerin Belirlenmesi, Görev ve Yetkileri

Madde 30 – Temsilcilikler dernek merkezinin dışındaki yerlerde oluşturulur. Temsilciler derneği temsil edecekleri yerde veya bölgede ikamet veya çalışıyor olması ön koşuldur.

Dernek yönetim kurulu kararı ile biri temsilci, iki kişi de temsilci yardımcısı olmak üzere üç kişi derneği temsil etmek üzere görevlendirilir. Temsilcilerin sorumlu olduğu yer veya bölge (yerleşim yerleri grubu) kararda ayrıca belirtilir.

Temsilci olarak görevlendirilen kişiler temsilciliğin adresini, ekinde yönetim kurulu kararıyla birlikte bir yazı ile görevli oldukları yerdeki en büyük mülki amirliğe yazılı olarak bildirirler.

Temsilciler sorumlu oldukları ilde veya bölgede yaşayan üyelerle dernek arasında irtibatı sağlar.

Üyelerle toplantılar düzenler, dernek faaliyetleri ile ilgili bilgiler verir, üyelerin taleplerini derneğe iletir.

Derneğin gelişmesini sürdürebilmek amacıyla yeni üyelerin derneğe girişinde yardımcı olur. Kendi bölgelerindeki üyelerin adreslerini bilgilerini, tutar.

Temsilcilere yaptıkları görev karşılığı herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak faaliyetler için yapılan harcamalar, (yönetim kurulunca uygun bulunması halinde) dernekçe karşılanır.

Temsilcilerin çalışmalarını Yönetim Kurulu denetler, izler. Gerekli görmesi halinde görevden alabilir. Yenilerini görevlendirebilir.

Temsilcilik dernek genel kurul toplantısında temsil edilmez.

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 31 – Derneğin feshine Genel Kurul karar verir.

Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim tam üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulda fesih oylaması açık olarak yapılır.

Fesih kararı verilmesi halinde son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulu, kararı takiben, derneğin her türlü varlığını, borçlarını, alacaklarını, tapu ve banka kayıtlarını, yükümlülüklerini inceleler ve tutanak altına alır.

Alacakların tahsili ve borçların ödenmesinden sonra, geriye kalan varlıkları (genel kurulda nereye verileceği belirlenmemişse)  derneğin bulunduğu ildeki faaliyetine en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyede bütün işlemlerde tutanak yapılır. Tasfiye üç ay içinde tamamlanır. Tasfiye işleminin tamamlanmasından sonra bir hafta içinde durum mülki amirliğe bildirilir.

Derneğin defter ve diğer belgeleri tasfiyeden sora beş yıl süre ile son yönetim kurulu tarafından saklanır.

Organ Üyelerinin Mali Hakları

Madde 32 – Başkan ve dernek organlarında görev alan üyelere hakkı huzur verilmez. Ancak bu gibilere, katıldıkları toplantılar ve görev seyahatleri için yolluk ve zorunlu giderleri karşılığı olarak yönetim kurullarınca takdir edilecek bir ödeme yapılır.

Teşkil edilen özel komisyonlar üyelerine de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Danışma Kurulu

Madde 33 – Dernek faaliyetlerinin etkin ve yararlı olması, istatistik eğitiminin geliştirilmesi, üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve yeni haklar elde edilmesi, gibi konularda görüşler oluşturmak üzere üniversitelerin istatistik bölüm başkanları veya kendisini temsil etmek üzere görevlendireceği kişilerle, dernek yönetim kurulu üyelerinden katılanlar, eski yönetim kurulu başkanları, bazı faaliyetlerde deneyim kazanmış üyeler ve diğer kişilerden oluşan İstatistik Danışma Kurulu, yılda bir kez toplanır. Toplantıyı dernek yönetim kurulu düzenler. Toplantı gündemi toplantıdan en az bir hafta önceden toplantıya katılacaklara bildirir.

Toplantı sonrasında görüşleri içeren rapor hazırlanır katılanlara dağıtımı yapılır. yayınlanır. Görüş ve kararlardan gerekli ve faydalı bulunanların  uygulamaya konulması için çalışmalara başlanır.

Hüküm Eksikliği

Madde 34 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.